Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Aktywna tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – eksperci ds. projektu czekają na Twój telefon.
Aktywna tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – eksperci ds. projektu czekają na Twój telefon.
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty udostępniamy poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna tablica” – edycja 2021.

Aktywna Tablica 2021


Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa).

 

Maksymalne kwoty wsparcia

Uwaga! Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!


17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów słabowidzących i niewidomych (SOSW)

 

Harmonogram programu Aktywna Tablica 2021

do 15 maja – składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie

do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących


Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2021:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe :

1. tablice interaktywne - lista produktów

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - lista produktów

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy - lista produktów

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku - lista produktów

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - lista produktów


Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia):

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią) - lista produktów;
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem) - lista produktów;
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami lista produktów;
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) - lista produktów;
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej - lista produktów;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania - lista produktów.


Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi:

 1. Pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskie - lista produktów;
 2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania - lista produktów;


Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły za granicą na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

1. tablice interaktywne - lista produktów

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - lista produktów

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy - lista produktów

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku - lista produktów

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - lista produktów

6. wirtualne laboratoria - lista produktów

7. materiały do nauczania kodowania i robotyki - lista produktów


Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić:

 1. Drukarki brajlowskie - lista produktów
 2. Drukarki druku wypukłego - lista produktów
 3. Drukarki 3D - lista produktów

Zapraszamy państwa z skorzystania bezpłatnego generatora wniosków w ramach programu Aktywna Tablica, wniosek dostępny pod linkiem: https://aktywnatablica.aktin.pl/


W latach 2021-2024 będzie kontynuowany rządowy program Aktywna Tablica. W tym roku szkoły mogą składać wnioski do 15 maja, a dotacje otrzymają do 30 lipca  – cały harmonogram programu jest dostępny w załączniku do uchwały (s.53), do pobrania TUTAJ. W dokumencie, s. 32, znajduje się również wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy.

Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, skłaniają do kontynuacji i rozszerzenia działań zarówno w zakresie podmiotowym (beneficjenci programu), jak i przedmiotowym (katalog pomocy dydaktycznych) na dalsze lata, tj. 2020–2024.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Z tego warunku będą zwolnione szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi i uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor; 

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.


Harmonogram:

Lp.ZadanieTermin realizacji

 

1

Poinformowanie o założeniach programu i harmonogramie jego realizacji przez:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organy prowadzące szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz dyrektora ORPEG;

2) właściwego ministra – prowadzonych przez niego szkół.

w dniu następującym po dniu przyjęciu programu

 

 

2

Złożenie wniosków o udział w programie przez:

1) dyrektorów szkół – do organów prowadzących;

2) dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra – do tego ministra;

3) dyrektorów szkół za granicą – do dyrektora OREPG;

4) dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – do organów prowadzących te ośrodki.

 

 

do dnia 15 maja

 

3

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

1) organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolnowychowawcze – do wojewodów;

2) dyrektora ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

do dnia 30 maja

 

4

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przez wojewodów.

Kwalifikacja wniosków o udział w programie złożonych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra, dyrektorów szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przekazanie przez wojewodów i właściwych ministrów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołów z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków.

 

do dnia 15 czerwca

 

5

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa z uwzględnieniem środków na dany rok określonych w programie.

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej dla właściwych ministrów prowadzących szkoły.

 

do dnia 25 czerwca

6 Wystąpienie przez wojewodów i właściwych ministrów do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskami o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej.do dnia 30 czerwca

 

7

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przekazanie wsparcia finansowego przez właściwego ministra prowadzonym przez niego szkołom.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą.

 

do dnia 30 lipca

8Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące oraz szkoły, szkoły za granicą i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.do końca roku budżetowego
9Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych.do dnia 15 stycznia każdego roku budżetowego

 

 

10


Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie przez:

1) szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – organom prowadzącym;

2) szkoły prowadzone przez właściwego ministra – temu ministrowi;

3) szkoły za granicą – dyrektorowi ORPEG.

 

do dnia 15 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)11Przekazanie sprawozdań z realizacji programu przez organy prowadzące wojewodom.

do dnia 30 czerwca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)12Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań w sprawie oceny efektów realizacji programu przez wojewodów, właściwych ministrów oraz dyrektora ORPEG.

do dnia 15 lipca każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)13Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji programu.

do dnia 1 sierpnia każdego roku szkolnego

(roku następującego po roku udzielenia wsparcia finansowego)

14 Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji programu.31 września 2025 r.Zakupiony w ramach programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.