Nowoczesne Technologie Edukacyjne
Aktywna Tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków edycja 2023 rok
Aktywna Tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – zasady składania wniosków edycja 2023 rok
Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty udostępniamy poniżej informacje dotyczące Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 –„Aktywna Tablica” – edycja 2023.
Aktywna Tablica – rządowy program na lata 2020-2024 – eksperci ds. projektu czekają na Twój telefon.
W 2022 roku jest realizowana kolejna edycja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Aktywna Tablica 2023


Beneficjenci programu Aktywna Tablica 2023:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Kwoty wsparcia

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa).


Maksymalne kwoty wsparcia

Uwaga! Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia).

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów słabowidzących i niewidomych (SOSW)


Harmonogram programu Aktywna Tablica 2023:

15 maja – składanie wniosków przez dyrektorów szkół do organów prowadzących o udział w programie

30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów

30 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

31 sierpnia – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących


Wykaz sprzętu do zakupienia w ramach tegorocznej edycji Aktywnej Tablicy 2023:

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe :

1. tablice interaktywne - lista produktów

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - lista produktów

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy - lista produktów

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku - lista produktów

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - lista produktów


Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia):

1. Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii specjalistycznego oprogramowania lub materiałów edukacyjnych, wykorzystujących TIK :

 • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD, Attention Deficit Disorder– ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów ucznia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią) - lista produktów;
 • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD, ADD, autyzmem) - lista produktów
 • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami - lista produktów
 • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim) - lista produktów;
 • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w pkt 2 lit. a tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej - lista produktów;

2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania - lista produktów.


Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie niewidomi:

 1. Pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskie - lista produktów;
 2. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania - lista produktów;


Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, szkoły za granicą na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych:

1. tablice interaktywne - lista produktów

2. tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym - lista produktów

3. projektory lub projektory ultrakrótkoogniskowy - lista produktów

4. głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekazywanie dźwięku - lista produktów

5. interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali - lista produktów

6. wirtualne laboratoria - lista produktów

7. materiały do nauczania kodowania i robotyki - lista produktów


Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących w ramach udzielonego wsparcia finansowego mogą zakupić:

 1. Drukarki brajlowskie - lista produktów
 2. Drukarki druku wypukłego - lista produktów
 3. Drukarki 3D - lista produktów

Zapraszamy państwa z skorzystania bezpłatnego generatora wniosków w ramach programu Aktywna Tablica, wniosek dostępny pod linkiem: https://aktywnatablica.aktin.pl/


W latach 2021-2024 będzie kontynuowany rządowy program Aktywna Tablica. Nowy harmonogram programu zostanie opublikowany po wejściu w życie nowelizacji rozporządzenia. W tegorocznej edycji jest możliwość wyposażenia szkoły w Wirtualne Laboratoria oraz pomoce dydaktyczne i narzędzia dla szkół w których uczą się uczniowie z SPE.

Pozytywne efekty osiągnięte w trakcie realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017–2019 – „Aktywna tablica”, skierowanego do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, skłaniają do kontynuacji i rozszerzenia działań zarówno w zakresie podmiotowym (beneficjenci programu), jak i przedmiotowym (katalog pomocy dydaktycznych) na dalsze lata, tj. 2020–2024.

Wymaganiem podstawowym dla szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej dla dzieci i młodzieży oraz szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. Z tego warunku będą zwolnione szkoły wnioskujące o udzielenie wsparcia finansowego na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej w 2020 r., szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi i uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia), a także specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.


Ponadto szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, wnioskujące o udział w programie:

1) posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych poniżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor:

a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router;

2) w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb  funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor; 

3) w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;

4) posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Wymagania określone w pkt. 1 i 2 nie dotyczą szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi lub uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia) i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

W celu uzyskania powyższych funkcjonalności szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa dla dzieci i młodzieży, szkoła za granicą oraz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy wykorzystuje infrastrukturę szkolną, a także sprzęt komputerowy oraz inne pomoce dydaktyczne zakupione przed złożeniem wniosku o udział w programie.


Harmonogram:

Lp.ZadanieTermin realizacji

1

Poinformowanie o założeniach programu i harmonogramie jego realizacji przez:

1) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – organy prowadzące szkoły, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz dyrektora ORPEG;

2) właściwego ministra – prowadzonych przez niego szkół.2

Złożenie wniosków o udział w programie przez:

1) dyrektorów szkół – do organów prowadzących;

2) dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra – do tego ministra;

3) dyrektorów szkół za granicą – do dyrektora OREPG;

4) dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – do organów prowadzących te ośrodki.

15 maja dla szkół;

30 maja dla

organów prowadzących

szkoły

3

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez:

1) organy prowadzące szkoły i specjalne ośrodki szkolnowychowawcze – do wojewodów;

2) dyrektora ORPEG – do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


4

Kwalifikacja wniosków organów prowadzących szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze przez wojewodów.

Kwalifikacja wniosków o udział w programie złożonych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez właściwego ministra, dyrektorów szkół za granicą prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Przekazanie przez wojewodów i właściwych ministrów ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia finansowego wraz z kopiami protokołów z przeprowadzonej kwalifikacji wniosków.


do 30 czerwca;

5

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej zawierającym propozycję podziału środków pomiędzy poszczególne województwa z uwzględnieniem środków na dany rok określonych w programie.

Wystąpienie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskiem o uruchomienie środków budżetu państwa zaplanowanych w rezerwie celowej dla właściwych ministrów prowadzących szkoły.


6Wystąpienie przez wojewodów i właściwych ministrów do ministra właściwego do spraw finansów publicznych z wnioskami o zwiększenie wydatków części budżetu państwa, której są dysponentami, z podaniem klasyfikacji budżetowej.

7

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.

Przekazanie wsparcia finansowego przez właściwego ministra prowadzonym przez niego szkołom.

Przekazanie wsparcia finansowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, za pośrednictwem dyrektora ORPEG, prowadzonym przez niego szkołom za granicą.


 do 31 sierpnia.

8Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące oraz szkoły, szkoły za granicą i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze.
9Rozliczenie dotacji przez organy prowadzące oraz przekazanie wojewodzie sprawozdań finansowych.

10

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w programie przez:

1) szkoły i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – organom prowadzącym;

2) szkoły prowadzone przez właściwego ministra – temu ministrowi;

3) szkoły za granicą – dyrektorowi ORPEG.


11

Przekazanie sprawozdań z realizacji programu przez organy prowadzące wojewodom.

Do 30 września.

12

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania sprawozdań w sprawie oceny efektów realizacji programu przez wojewodów, właściwych ministrów oraz dyrektora ORPEG.


13

Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania z analizy i oceny efektów realizacji programu.


14Przekazanie Radzie Ministrów przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania sprawozdania finansowego i merytorycznego z realizacji programu.

Zakupiony w ramach programu sprzęt, pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii spełniają następujące warunki:

 1. posiadają deklarację CE;
 2. posiadają certyfikat ISO 9001 dla producenta;
 3. zostały wytworzone zgodnie z normą medyczną PN-EN ISO 13485 – w przypadku gdy sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii stanowią wyroby medyczne;
 4. są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolne od obciążeń prawami osób trzecich;
 5. posiadają dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania w języku polskim, z tym że w przypadku szkół za granicą te materiały i instrukcje nie muszą być sporządzone w języku polskim;
 6. posiadają okres gwarancji udzielonej przez producenta lub dostawcę nie krótszy niż 2 lata.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.