Aktualności

Oferta pracy - specjalista do spraw sprzedaży2019.10.29

FERTA PRACY
Specjalista ds. sprzedaży - handlowiec

Obowiązki:

• efektywne pozyskiwanie nowych klientów i utrzymywanie stałego kontaktu z obecnymi, 
• zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów,
• zorientowanie na konkurencję,
• monitorowanie rynku lokalnego,
• monitorowanie sprzedaży,
• uczestnictwo w procesie ofertowania (w tym: nadzór nad terminowością wycen i przygotowywania ofert, zamówień i faktur),
• znajomość oferty i procedur wewnętrznych.

Wymagania:
• praktyczna znajomość zasad sprzedaży i pracy w dziale handlowym,
• wykształcenie min. średnie (mile widziane wyższe),
• doświadczenia w handlu – minimum 1 rok,
• umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
• umiejętność pracy w zespole,
• umiejętności organizowania czasu pracy,
• biegła obsługa komputera (w tym pakietu Office),
• umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji,
• gotowość do równoległej realizacji wielu zadań,
• doskonałe umiejętności negocjacyjne,
• samodzielność, odpowiedzialność, punktualność,
• silna motywacja do pracy,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• wysoka kultura osobista,
• mile widziana obsługa programu Subiekt,
• czynnego prawa jazdy kat. B

Oferujemy:
• ciekawą, pełną wyzwań pracę w stale rozwijającej się firmie,
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełen etat, czas określony,
• możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
• narzędzia niezbędne do pracy.

Prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: kt@aktin.pl

 


ŚRODKI NA WYPOSAŻENIE BIBLIOTEK W NOWOCZESNY SPRZĘT KOMPUTEROWY2019.07.12

Instytut Książki ogłosił kolejną edycję programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019”, którego celem jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach.

Poniżej warunki skorzystania z programu:

Kto może skorzystać z programu?
O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą wyodrębnione organizacyjnie biblioteki, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina wiejsko-miejska lub gmina miejska. 

Jakie są limity finansowe?
Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 000 zł, a maksymalna 30 000 zł.
Jaki jest wkład własny?
Minimum 15%. Procentowy udział wkładu własnego obliczany jest od kosztu całkowitego, czyli np. jeśli biblioteka chce otrzymać 10 000 zł z dofinansowania, to wkład własny wyniesie minimum 1 500 zł
Co można kupić w ramach programu?
Ze środków uzyskanych w ramach dofinansowania można kupić
- tablice i monitory interaktywne;
- komputery stacjonarne i przenośne
- roboty edukacyjne
- jednostki wejścia-wyjścia, np. projektory, urządzenia wielofunkcyjne, monitory dotykowe, słuchawki z mikrofonem do komputerów
- jednostki pamięci, np. jednostki pamięci zewnętrznej, dyski zewnętrzne
- jednostki zasilające, np. UPS-y, listwy zasilające
- jednostki wejścia, np. klawiatury, myszy, skanery, kamery internetowe, mikrofony do komputerów, czytniki kodów
- jednostki wyjścia, np. monitory, drukarki, głośniki do komputerów, słuchawki do komputerów, czytniki książek elektronicznych
- systemy wizualizacji wielkoekranowej
- urządzenia transmisji i ochrony danych, np. firewalle, modemy, routery, transmitery Bluetooth, switche
- oprogramowanie, np. systemy operacyjne, oprogramowanie antywirusowe
- oprogramowanie narzędziowe (z wyłączeniem systemów bibliotecznych)

Gdzie znajdę odpowiedni sprzęt?
Przygotowaliśmy dla Państwa cztery wyjątkowe zestawy dla bibliotek.  Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą specjalną.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie?
- Dofinansowanie może być wydatkowane na zakup urządzeń i oprogramowania, określonych w regulaminie, których jednostkowa cena nabycia, czyli odrębne dla każdego urządzenia i oprogramowania, nie przekracza 10 000 zł.
- Na dzień sporządzenia wniosku cenę nabycia można określić np. przez zrobienie przez siebie rozeznania cenowego w sklepach internetowych oferujących pożądany sprzęt. Kwoty należy wpisywać w zaokrągleniu do pełnych złotych.
- Zakup produktów z przyznanego dofinansowania powinien być dokonywany w trybie udzielenia zamówienia publicznego, tj. w zgodności z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tymi przepisami udzielenie zamówienia o wartości do 30 000 euro nie wymaga stosowania procedur wskazanych w tych przepisach, chyba że wnioskodawca ustalił dla swojej instytucji jakiś szczególny tryb postępowania przy udzieleniu tych zamówień.

Jakie są kryteria przyznawania środków?
Jedynym kryterium szeregującym wnioskodawców na liście rankingowej będzie wskaźnik dochodów podatkowych w gminie – wskaźnik G (§ 12 ust. 3 Regulaminu). Wskaźnik ten dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego można sprawdzić na stronie Ministerstwa.

Jakie dokumenty należy złożyć? 
Wniosek o dofinansowanie zadania „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019” ze środków Instytutu Książki POBIERZ WNIOSEK

Na jaki adres wysłać wniosek?
Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Z dopiskiem na kopercie: Wniosek do programu Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019.

Jaki jest termin składania wniosków?
Wnioski należy złożyć do 31 lipca 2019 r.

Ważne dokumenty:

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – regulamin

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – formularz wniosku

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – wniosek wzorcowy

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – raport z wykonania zadania

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – wzór umowy

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019 – informacja o pomocy publicznej

Źródło: Instytut Książki 

 

Rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”2019.04.08

Rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”

2019.04.03 15:20, aktualizacja: 2019.04.05 10:22

Autor: Paweł Dopadko (ES), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje, że od 5 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków do „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”.

 Ideą „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” jest podnoszenie jakości i dostępności kształcenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w oświacie oraz pomoc w rozwoju nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej jednostek oświatowych. Realizacja tych celów polegać będzie na poprawie warunków oraz zwiększeniu dostępności zarówno do nowych, jak również już istniejących pracowni informatycznych i językowych oraz zwiększeniu dostępu do nowoczesnego oprogramowania dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 Program zakłada udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego pomocy finansowej na realizację zadań polegających na modernizacji lub utworzeniu nowych pracowni informatycznych i językowych w jednostkach oświatowych.

Pomocą finansową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego mogą zostać objęte zadania realizowane w szkołach/zespołach szkół, dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym.

 Kwota środków finansowych przeznaczona na realizację programu w 2019 r. wynosi 5 mln zł.

 Podmioty uprawnione

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego z terenu Województwa Mazowieckiego.

 Zakres rzeczowy pomocy finansowej

Pomoc udzielana Beneficjentowi jest pomocą o charakterze bieżącej działalności.

W ramach realizacji zadania przewiduje się szeroki katalog prac i zakupów, w szczególności:

 1. prace przygotowawcze;
 2. usługi nadzoru technicznego;
 3. roboty remontowo - montażowe;
 4. wykonanie instalacji niezbędnych do realizacji zadania, w tym: elektrycznych, sieci LAN, nagłośnieniowych itp.;
 5. zakup i montaż wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
 6. zakup sprzętu informatycznego, w tym: zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, serwerów, drukarek, tablic interaktywnych, ploterów itp.;
 7. zakup sprzętu audio, zestawów słuchawkowych, magnetofonów cyfrowych, itp.;
 8. zakup oprogramowania podstawowego i jego instalacja;
 9. zakup oprogramowania specjalistycznego i jego instalacja.

 

Wysokość i warunki otrzymania pomocy finansowej

Dofinansowanie  zadania w ramach programu może wynieść do 70 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł.

Minimalny wkład własny Beneficjenta musi wynosić 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego muszą być zabezpieczone ze środków własnych Beneficjenta.

Jednostka Samorządu Terytorialnego może otrzymać pomoc finansową tylko na jedno zadanie realizowane w jednej szkole/zespole szkół, za wyjątkiem:

 • Miasto Warszawa może otrzymać pomoc na maksymalnie dziesięć zadań,
 • Miasta: Radom, Siedlce, Płock, Ostrołęka i Ciechanów mogą otrzymać pomoc na maksymalnie po trzy zadania.

 Pomoc finansowa zostanie przekazana Beneficjentowi jednorazowo w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Pomoc może być udzielona jedynie dla zadań jednoetapowych, przygotowanych lub planowanych, których rozpoczęcie nastąpi po podpisaniu Umowy, a zakończenie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Kwalifikowalność wydatków

Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.

Wydatek kwalifikowalny może być poniesiony przez Beneficjenta nie wcześniej niż po dniu podpisania Umowy o przyznaniu pomocy finansowej oraz nie później niż do dnia zakończenia realizacji zadania.

 

Nabór wniosków

Wnioski należy składać (na wzorze załączonym poniżej) w terminie od 5 do 30 kwietnia 2019 r.:

 • w formie papierowej osobiście, w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26 lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 • w formie papierowej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

ul. Brechta 3

03-472 Warszawa

 

Wnioski powinny być składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

(Nabór wniosków MPDP – pracownie)

(o terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego lub data nadania) 

 Uwaga: W przypadku złożenia wniosków ponad limit określony w Regulaminie, wszystkie wnioski Beneficjenta nie będą rozpatrywane.

 Informacje szczegółowe

Szczegóły dotyczące udzielania i przekazywania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” określa Regulamin stanowiący załącznik do Uchwały nr 416/35/19 Zarządu Województwa Mazowieckiego z 2 kwietnia 2019 r.

 Przed przystąpieniem do aplikowania prosimy o zapoznanie się z Regulaminem.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 72 kB, Liczba pobrań: 200
Rozmiar: 58 kB, Liczba pobrań: 216
Rozmiar: 46 kB, Liczba pobrań: 76

 

 

Aktywna tablica - program rządowy2017.07.25

Aktywna tablica – program rządu przyjęty przez Radę Ministrów.

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

19 lipca br. została przyjęta przez Radę Ministrów  Uchwała w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Na program realizowany w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł. Będzie on finansowany w 80 proc. ze środków budżetu państwa i co najmniej 20 proc. wkładu własnego samorządów.

Środki z budżetu państwa w poszczególnych latach realizacji programu będą wydatkowane w następujących kwotach:

 • 84 mln zł w 2017 r.
 • 70 mln zł w 2018 r.
 • 70 mln zł w 2019 r.

Środki organów prowadzących szkoły – wniesionych jako wkład w wysokości co najmniej 20 proc. wartości całkowitego kosztu realizacji Rządowego programu – stanowić będą 55 mln 428 tys. zł, w tym:

 • 20 mln 743 tys. zł w 2017 r.
 • 17 mln 286,5 tys. zł w 2018 r.
 • 17 mln 286,5 tys. zł w 2019 r.

Za wkład własny samorządów będzie uznawany:

 1. Wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie.
 2. Sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane, jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

O środki na zakup pomocy dydaktycznych będą się mogły starać organy prowadzące szkoły:

 • podstawowe publiczne, niepubliczne,
 • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 • szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.

Szkoła może otrzymać maksymalnie na zakup pomocy dydaktycznych, kwotę 14 tys. zł. Przy czym organ prowadzący szkołę będzie miał obowiązek wnieść minimalny wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

W projekcie Rządowego programu „Aktywna tablica” zaproponowano rozwiązanie w ramach, którego w 2017 r. adresatami programu będą szkoły podstawowe i szkoły za granicą posiadające dostęp do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W latach 2018-2019 programem objęte będą szkoły podstawowe, które zostaną podłączone do szerokopasmowego internetu z takim poziomem dostępu, m.in. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W programie zostały też określone inne wymogi, jakie musi spełniać organ prowadzący i szkoła, która chce się ubiegać o dofinansowanie. Należą do nich przede wszystkim obowiązek instalacji, uruchomienia, zintegrowania zakupionego sprzętu i oprogramowanie wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną.

Aby przystąpić do programu, szkoła musi mieć co najmniej jeden pakiet narzędzi i oprogramowania przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor, tj. przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z: preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, oprogramowaniem antywirusowym, oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych,

W zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, szkoła powinna dysponować co najmniej jedną salą lekcyjną z dostępem do internetu.

Pomieszczenie musi być dostosowane odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającego na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany monitor. Dodatkowo szkoła powinna mieć także co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mogą korzystać z internetu w czasie wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Program przewiduje wyposażenie lub doposażenie w pomoce dydaktyczne około 15 528 szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej we wszystkich województwach. Program dotyczy także około 20 szkół, zespołów szkół i szkolnych punktów konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działających w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, dla których organem prowadzącym jest Minister Edukacji Narodowej.

W  Rządowym programie Aktywna tablica zostały określone rodzaje pomocy dydaktycznych, które będą mogły być kupione w ramach dofinansowania:

 • tablicę interaktywną:
  • tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym,
  • tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego;
 • projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy;
 • głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku;
 • interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

oraz warunki, jakie muszą spełniać, m.in. deklarację CE, certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, instrukcję i materiały użytkowania, gwarancję.

W ramach trzyletniego Rządowego programu pomoce dydaktyczne trafią do:

 • 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.
 • 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) w edukacji oraz rozwijanie szkolnej infrastruktury jest kluczowe dla strategicznych założeń dotyczących budowania kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy.

Punktem wyjścia dla zapewniania wysokiej jakości edukacji w szkołach jest uzyskanie takich funkcjonalności szkół, które umożliwią powszechną dostępność określonych narzędzi technologii cyfrowej. Będzie to możliwe pod warunkiem wyposażenia lub doposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zbudowanie infrastruktury, która pozwoli na rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w procesie edukacyjnym.

W ocenie dyrektorów szkół, głównymi barierami w upowszechnianiu stosowania TIK w dydaktyce szkolnej jest niedostateczna liczba posiadanego przez szkołę sprzętu mobilnego. Problemem jest także brak pomocy dydaktycznych umożliwiających korzystanie z multimedialnych materiałów edukacyjnych, a także niewystarczające fundusze na zakup oprogramowania edukacyjnego.

Szacujemy, że w około 97,5 tys. salach lekcyjnych w całej Polsce jest dostępnych około 30,5 tys. tablic interaktywnych i około 3 tys. monitorów interaktywnych, co stanowi około 34 proc. dostępnych pomocy dydaktycznych w szkołach.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania proponujemy Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica.

Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Zakładamy, że szkoły podstawowe wyposażone w określone pomoce dydaktyczne, nie tylko będą realizować założenia nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego z wykorzystaniem TIK. Ważne jest również to, aby rozpoczęły one proces zmian dotyczący tworzenia i wprowadzenia do praktycznego działania innowacji pedagogicznych wypracowanych przez szkołę podczas realizacji Programu.

W celu wyposażenia lub doposażenia szkoły lub szkoły za granicą w pomoce dydaktyczne w ramach programu, dyrektor szkoły będzie składał wniosek do organu prowadzącego. W przypadku szkoły za granicą – do dyrektora ORPEG. Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła lub szkoła za granicą będzie zobowiązana do zrealizowania następujących zadań:

 1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły lub szkoły za granicą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole lub szkole za granicą, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub szkole za granicą) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub szkoły za granicą z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły lub szkoły za granicą uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

Organ prowadzący szkołę, z wyjątkiem ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, będzie zobowiązany zapewnić wsparcie techniczne, tj. usługę administratora odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu.

Dyrektorzy szkół będą mogli składać wnioski o udział w programie do organów prowadzących do 31 sierpnia 2017 r. Wojewodowie przekażą środki organom prowadzącym szkoły do końca października 2017 r.

 

Źródło:

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

CYFROWE LABORATORIA SZKOLNE Nowość w ofercie2017.03.22

Uruchom wyobraźnię!


Gdybyśmy tylko mogli rozwinąć dociekliwą naturę każdego dziecka w pasję i ciekawość...

Moglibyśmy zainspirować pokolenie młodych umysłów do poszukiwania odpowiedzi, które odmienią świat.

Proponowana przez nas nowoczesna platforma edukacyjna daje nauczycielom nowe możliwości i inspiruje uczniów, zamieniając zajęcia z przedmiotów ścisłych we wciągającą przygodę z nauką. Łączy rozbudzające ciekawość eksperymenty z interaktywnymi ćwiczeniami multimedialnymi i przyjaznymi dla użytkownika aplikacjami analitycznymi, działającymi na dowolnym tablecie i komputerze.

Poniżej znajdziecie Państwo podręczniki zawierające opisy doświadczeń i eksperymentów z danej dziedziny:

Więcej informacji o produktach uzyskacie Państwo dzwoniąc pod numer: 32 786 05 05

 

 

Wiosenna konferencja informatyczna2016.04.27

W dniu 26 kwietnia 2016r. w Katowickim Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym odbyła się wiosenna konferencja informatyczna  
„ Programowanie – podstawową kompetencją ucznia w cyfrowej szkole (projekt nowej podstawy programowej z informatyki).
Nasza firma AKTIN była  jednym z uczestników konferencji i prowadziła warsztaty dla nauczycieli pt:
„Akademia młodego wynalazcy, programisty i technologa” oraz „Modelowanie przestrzenne w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej”.
Warsztaty i szeroka oferta produktów przedstawiona przez naszą firmę, zgromadziły wielu zainteresowanych nauczycieli informatyki i nie tylko.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do współpracy!