Organizacja pracy szkoły

Asertywność

Poszerzenie wiedzy na temat asertywnego zachowania nauczycieli w relacjach z uczniami i ich rodzicami.Rozszerzenie umiejętności w zakresie asertywnego wyrażania swojego stanowiska i reagowania w sytuacjach trudnych.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Komunikacja interpersonalna

Profilaktyka agresji w szkole.Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych szkół wszystkich typów

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Współpraca szkoły z rodzicami uczniów

Profilaktyka agresji w szkole. Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych wszystkich typów szkół

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Depresja młodzieńcza i metody radzenia sobie ze stresem

Profilaktyka agresji w szkole. Poszerzenie wiedzy na temat depresji młodzieńczej i jej objawów. Określenie form i metod pracy profilaktycznej oraz planowanie interwencji terapeutycznych w przejawach depresji młodzieńczej. Radzenie sobie ze stresem.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo

Profilaktyka agresji w szkole.Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat specyfiki funkcjonowania dziecka z ADHD i jego potrzeb.Wypracowanie zasad i form pomocy dziecku nadpobudliwemu psychoruchowo w szkole ogólnodostępnej.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Profilaktyka agresji w szkole

Profilaktyka agresji w szkole.Usystematyzowanie wiedzy na temat pracy profilaktycznej szkoły w celu przeciwdziałania agresji i przemocy.Poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem „trudnym”.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Rola szkoły szkoły w zapobieganiu używania przez uczniów substancji psychoaktywnych

Profilaktyka agresji w szkole.Poszerzenie wiedzy na temat czynników warunkujących zachowanie uczniów w szkole.Określenie wpływu czynników ryzyka i czynników chroniących na proces adaptacji społecznej uczniów. Wyodrębnienie sygnałów świadczących o kontakcie

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka
Dziecko przewlekle chore i niepełnosprawne w szkole masowej

Profilaktyka agresji w szkole. Poszerzenie wiedzy na temat potrzeb i specyfiki funkcjonowania ucznia przewlekle chorego i jego rodziny.Określenie form pomocy i metod pracy z uczniem przewlekle chorym (na przykładzie m.in. ucznia niepełnosprawnego ruchowo.

» zobacz szczegóły
800.00 zł
do koszyka

Porozmawiaj z konsultantem!